Działalność i usługi

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie jest:

  • zapewnienie ciągłej dostawy wody pitnej wszystkim Odbiorcom usług przyłączonym do sieci wodociągowej, o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom prawa,
  • odbiór i oczyszczanie ścieków do poziomu zgodnego z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
  • ciągła poprawa stanu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie:

  • wykonywania nowych i remontowania istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych,
  • czyszczenia studni rewizyjnych na sieciach kanalizacyjnych,
  • wywozu nieczystości z osadników bezodpływowych na terenie Gminy Knurów,
  • monitoringu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50